LTC Slovan Kladno since 1972

Stanovy klubu LTC Slovan Kladno z.s.

Stanovy tenisového klubu LTC Slovan Kladno z.s.

 

 1. Základní ustanovení

 

I.1. Spolek, jehož název zní LTC Slovan Kladno z.s, je dobrovolným spolkem občanů za účelem provozování sportu, zejména tenisu, a s tím související osvětové, hospodářské a jiné činnosti.

 

I.2. LTC Slovan Kladno z.s. (dále v textu stanov jen „TK“) byl založen v roce 1930 pod názvem Dělnický Lawn Tennis Club Kladno. V letech 1972 – 1995 existoval pod názvem TJ Slovan Kladno. TK se stává pokračovatelem uvedených spolků.

 

I.3. Sídlem TK je tř. Sportovců 821, Kladno 4, 272 04.

 

 1. Cíle a formy činnosti TK

 

II.1. Základními cíli TK jsou:

 1. a) organizovat hru v tenis na úrovni soutěžní i rekreační
 2. b) umožňovat a podporovat rozvoj aktivní tělovýchovy a sportu, zejména u mládeže
 3. c) napomáhat rozvoji veřejného života a šíření poznání, kultury a etiky ve sportu a tělovýchově

 

II.2. TK bude pro dosažení svých cílů zejména:

 1. a) organizovat sportovní činnost, zejména hru v tenis, a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
 2. b) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení
 3. c) vytvářet co nejširší možnosti pro užívání svých sportovišť veřejností, zejména pak mládeží
 4. d) hájit zájmy sdružených členů i navenek a spolupracovat se státem, samosprávou, ostatními organizacemi, zejména ČSTV, i jednotlivci
 5. e) vytvářet ekonomickou základnu, a to zejména vlastní hospodářskou činností
 6. f) dalšími formami činnosti napomáhat rozvoji veřejného života a sportu a tělovýchovy.

 

III. Orgány TK

 

III.1. Orgány TK jsou:

 1. a) valná hromada
 2. b) výkonný výbor
 3. c) revizní komise
 4. d) předseda výkonného výboru je statutárním orgánem.

 

 

 

 

 1. Valná hromada

 

III.2. Nejvyšším orgánem TK je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných členů TK. Každý člen má právo účastnit se valné hromady.

 

III.3. Valná hromada se schází nejméně 1 x za kalendářní rok, vždy však alespoň 1 x do 30.4. příslušného roku. Svolává ji výkonný výbor.

 

III.4. Výkonný výbor svolává valnou hromadu tak, že na vývěsce v sídle TK a na webových stránkách TK uveřejní pozvánku na valnou hromadu, a to nejpozději 20 dnů před jejím konáním. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat datum a místo konání valné hromady, čas počátku jednání a program jednání. Má-li být na pořadu jednání valné hromady doplnění nebo změna stanov TK, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat alespoň podstatu navrhovaných doplňků nebo změn a vlastní návrh musí být členům k dispozici k nahlédnutí v sídle TK ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

 

III.5. Pokud o svolání valné hromady požádá alespoň 1/3 členů TK, revizní komise nebo předseda TK, koná se tato nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu TK, není-li v žádosti uveden termín pozdější. Organizaci takové valné hromady zajišťuje výkonný výbor, a to obdobně podle čl. III.4.

 

III.6. Valnou hromadu zahajuje a řídí předseda TK nebo jím pověřený člen výkonného výboru. Valná hromada zvolí nejprve členy mandátové komise (osoby pověřené sčítáním hlasů), zapisovatele a v případě, že součástí jednání valné hromady bude též volba členů orgánů TK, i členy volební komise. Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen se souhlasem valné hromady. O průběhu jednání valné hromady je pořizován zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 30 dnů od ukončení valné hromady. Zápis obsahuje nejméně:

 1. a) datum a místo konání valné hromady
 2. b) čas počátku a konce jednání
 3. c) program jednání uvedený v pozvánce
 4. d) prezenční listinu
 5. e) jména řídícího valné hromady, členů mandátové komise, zapisovatele a případně i členů volební komise
 6. f) popis projednávaných bodů jednání s uvedením výsledku případného hlasování o tomto bodu
 7. g) usnesení valné hromady.

 

III.7. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

 1. a) rozhodování o zániku TK a o majetkovém vypořádání
 2. b) rozhodování o názvu, sídle a symbolice TK
 3. c) rozhodování o přijetí a změně stanov TK
 4. d) volba a odvolání výkonného výboru a revizní komise
 5. e) nakládání s majetkem TK, které má zásadní a dlouhodobý charakter
 6. f) rozhodování o vyloučení člena z TK
 7. g) projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření TK, jejíž součástí je i roční účetní závěrka
 8. h) schválení rozpočtu TK a stanovení hlavních směrů činnosti TK pro příští období
 9. i) stanovení výše vstupního příspěvku, členských příspěvků, rozsahu brigádnické povinnosti a výše úplaty placené členy za zimní hru v halách
 10. j) schválení investice přesahující 100 000,- Kč bez DPH
 11. k) schválení interních předpisů zásadní povahy, ve kterých se dlouhodobě upravují vnitřní vztahy a poměry v TK

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i jiné záležitosti.

 

III.8. S výjimkou uvedenou v čl. III.9. je řádně svolaná valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů TK. S výjimkou uvedenou v čl. III.9. valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů TK. Každý člen má jeden hlas.

 

III.9. Valná hromada je způsobilá usnášet se o zániku TK a o majetkovém vypořádání, o zcizení nemovitého majetku TK a o změně čl. III.9. těchto stanov pouze tehdy, jsou-li přítomni alespoň 3/4 všech členů TK s hlasovacím právem podle čl. IV.2. písm. e) těchto stanov. Valná hromada rozhoduje o zániku TK a o majetkovém vypořádání, o zcizení nemovitého majetku TK a o změně čl. III.9. těchto stanov 3/4 většinou přítomných členů TK.

 

 1. Výkonný výbor

 

III.10. Jménem TK podepisuje předseda nebo výkonným výborem pověřený člen výboru, a to tak, že k názvu TK připojí svůj podpis.

 

III.11. Výkonný výbor řídí a obstarává běžný chod TK a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady nebo revizní komise. Při své činnosti a rozhodování se řídí právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Výkonný výbor zejména:

 1. a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
 2. b) zajišťuje organizaci hry v tenis na kurtech TK včetně soutěží a turnajů
 3. c) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TK, organizuje a řídí hospodářskou činnost TK a zajišťuje vedení účetnictví, statistik a evidencí dle platných právních předpisů
 4. d) svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména program jednání, zprávu o činnosti a hospodaření TK, jejíž součástí je i účetní závěrka, návrh rozpočtu a návrh výše příspěvků
 5. e) napomáhá revizní komisi při výkonu její působnosti
 6. f) jedná navenek jménem TK se státem, samosprávou, organizacemi (ČSTV, Českým tenisovým svazem a jinými) i jednotlivci.

 

III.12. Výkonný výbor má nejméně 5 členů. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v revizní komisi. Výkonný výbor na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu TK, místopředsedu, tajemníka a hospodáře.

 

III.13. Funkční období výboru je dvouleté. Pokud není zvolen nový výbor před skončením funkčního období stávajícího výboru, setrvává stávající výbor ve funkci až do zvolení nového výboru.

 

III.14. Předseda TK svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 1 x za měsíc. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Každý člen výboru má jeden hlas. Schůzi výboru řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru. O schůzi výboru je pořizován zápis.

 

III.15. Členové výkonného výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo TK nebo jeho členům způsobit škodu.

 

III.16. Členství člena výkonného výboru ve výboru zaniká:

 1. a) okamžikem, kdy je zvolen valnou hromadou nový člen výboru
 2. b) uplynutím funkčního období, s výjimkou uvedenou v č. III.13., věta druhá
 3. c) odstoupením
 4. d) odvoláním valnou hromadou
 5. e) úmrtím.

Pokud se během funkčního období sníží počet členů výkonného výboru na polovinu a méně, je výbor povinen do 30 dnů svolat valnou hromadu za účelem volby nového výboru.

 

 1. Revizní komise

 

III.17. Revizní komise je kontrolním orgánem TK, který dohlíží na výkon působnosti výboru a na uskutečňování forem činnosti TK.

 

III.18. Do výlučné působnosti revizní komise náleží:

 1. a) provádět revizi hospodaření výboru a přezkoumávat účetní závěrku, statistiky a evidence dle příslušných právních předpisů
 2. b) kontrolovat plnění usnesení valné hromady výkonným výborem a dozorovat, zda jsou formy činnosti TK realizovány v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, zásadami a pokyny valné hromady a interními předpisy TK.

 

III.19. Revizní komise je při výkonu své působnosti zejména:

 1. a) oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti TK
 2. b) oprávněna kontrolovat, zda jsou účetnictví, statistiky a evidence vedeny řádně a v souladu s platnými právními předpisy
 3. c) povinna předkládat valné hromadě zprávu o průběhu a výsledcích své činnosti
 4. d) oprávněna svolat valnou hromadu v případě podezření, že při činnosti TK dochází k porušování platných právních předpisů, stanov, zásad a pokynů schválených valnou hromadou či interních předpisů TK
 5. e) povinna svolat valnou hromadu v případě, kdy je valnou hromadu povinen svolat výkonný výbor a ten tak neučiní, anebo v případě ohrožení důležitých zájmů TK.

Při svolávání valné hromady postupuje revizní komise obdobně podle čl. III.4.

 

III.20. Revizní komise je nejméně tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru.

 

III.21. Funkční období revizní komise je dvouleté. Pokud není zvolena nová revizní komise do konce funkčního období stávající revizní komise, setrvává stávající revizní komise ve funkci až do zvolení nové revizní komise.

 

III.22. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však 4 x za rok. Revizní komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení revizní komise je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

 

III.23. Členové revizní komise jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo TK nebo jeho členům způsobit škodu.

 

III.24. Členství člena revizní komise v revizní komisi zaniká:

 1. a) okamžikem, kdy je zvolena valnou hromadou nová revizní komise
 2. b) uplynutím funkčního období, s výjimkou uvedenou v čl. III.21., věta druhá
 3. c) odstoupením
 4. d) odvoláním valnou hromadou
 5. e) úmrtím.

Pokud se během funkčního období sníží počet členů revizní komise na polovinu a méně, je výbor povinen do 30 dnů svolat valnou hromadu za účelem volby nové revizní komise.

 

 1. Členství

 

IV.1. Členem TK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s cíli TK a která bude respektovat stanovy TK. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor. Členství v TK vzniká dnem následujícím po dni, kdy o přijetí člena výkonný výbor rozhodl. Členství v TK zaniká:

 1. a) úmrtím
 2. b) písemným vystoupením, a to ke dni, který je zde uveden, jinak ke dni doručení TK
 3. c) vyloučením valnou hromadou
 4. d) zánikem TK.

 

IV.2. Člen TK má následující práva:

 1. a) právo hry v tenis na všech kurtech TK za podmínek upravených stanovami, usneseními valné hromady a vnitřními předpisy TK
 2. b) právo volného pohybu ve všech prostorách, které jsou majetkem TK, v souladu se stanovami, usneseními valné hromady a vnitřními předpisy TK
 3. c) právo účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností veškerého sportovního, tělovýchovného i společenského života TK i všech akcí, pořádaných TK
 4. d) právo zúčastnit se valné hromady TK, dotazovat se všech orgánů TK a dostat na své dotazy odpověď, podávat návrhy všem orgánům TK a svobodně vyjadřovat své názory a kritiku
 5. e) po dovršení 16 let věku právo hlasovat na valné hromadě
 6. f) po dovršení 18 let věku právo být volen do orgánů TK.

 

IV.3. Člen TK je povinen:

 1. a) dodržovat při výkonu svých práv právní předpisy, stanovy, rozhodnutí orgánů TK a vnitřní předpisy TK
 2. b) řádně plnit rozhodnutí orgánů TK
 3. c) platit řádně a včas veškeré příspěvky
 4. d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek TK, a to zejména formou odpracování brigádnických hodin v počtu schváleném valnou hromadou nebo úhradou za neodpracované hodiny ve výši stanovené valnou hromadou
 5. e) řádně reprezentovat TK na sportovních akcích i mimo ně, nepoškozovat dobré jméno TK a usilovat o dodržování a prosazování dobrých mravů, pravidel fair play a sportovní etiky.

 

 1. Majetek TK a zásady hospodaření

 

V.1. TK je neziskovou organizací.

 

V.2. TK hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

 1. a) příspěvky členů TK
 2. b) příjmy ze sportovní a tělovýchovné činnosti
 3. c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, zejména z provozování sportovních a tělovýchovných zařízení, která TK vlastní, a z organizování sportovní a tělovýchovné činnosti
 4. d) příspěvky a dotace od státu, samosprávy i jiných subjektů (ČSTV, ČTS, sponzoři)
 5. e) majetek, který přešel do vlastnictví TK v důsledku nástupnictví po TJ Slovan Kladno.

 

V.3. Majetek TK je používán výhradně k plnění cílů TK. TK hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valné hromady dne 24.04.2015 a nahrazují stanovy TK LTC Slovan Kladno ze dne 04.04.2008 č.j. II/S-OS/1-27038145-R.

Navštivte nás

Sportovců 821, 272 04 Kladno

Zavolejte nám

+420 723 209 666

Napište nám

info@ltcslovan.cz

Projekty klubu na podporu sportovních a pohybových činností dětí a mládeže jsou

spolufinancovány prostřednictvím dotačních programů

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.